Bases

BASES (PDF)

Introducció

El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un certamen biennal organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (en endavant CCCB) amb l'objectiu d'estimular projectes que explorin els possibles escenaris culturals dels pròxims anys mitjançant la investigació i la pràctica. La primera convocatòria del Premi coincideix amb el 20è aniversari del CCCB, i compta amb la col·laboració d'Audiences Europe Network, una plataforma de treball que agrupa institucions i entitats culturals de diferents països europeus amb l'objectiu de fomentar la reflexió sobre els públics en l'àmbit de la cultura.

1

Convocatòria i objecte del premi

Cada edició del Premi proposarà un tema sobre el qual hauran de treballar els projectes concursants. En aquesta primera convocatòria, corresponent a l'any 2014-2015, el tema triat és «Públic/s»:

En els últims anys en l'àmbit cultural se succeeixen les investigacions sobre les maneres d'adaptar-se als canvis que ha experimentat el concepte de «públic»: Què podem entendre avui per públic/s als centres culturals, museus i espais anàlegs? Quin és el significat d'aquest concepte en un moment en què les fronteres entre l'espai físic i l'espai virtual es dilueixen, es barregen o es confonen? S'ha alterat el paradigma clàssic segons el qual el públic seguia les propostes dels centres i museus i com a màxim hi participava des d'una posició secundària? Quins són els nous models que s'apliquen actualment en aquest àmbit? Quines són les necessitats reals d'aquests nous públics? Les satisfan els centres i museus? Quines innovacions podrien introduir per complir el seu paper? Quins són els canvis necessaris per afrontar el repte dels públic/s els pròxims anys?

Els autors que optin al Premi hauran de presentar un projecte de creació, producció i/o presentació de continguts culturals el format, tema i/o forma de gestió del qual respongui de manera innovadora a aquestes preguntes o a d'altres de relacionades. Els projectes concursants han d'estar fonamentats teòricament i han de presentar una anàlisi de l'àmbit concret d'actuació en el qual pretenen incidir, seguint l'estructura establerta a la base 8- Documentació necessària.

2

Acceptació de les bases

La participació en el Premi suposa l'acceptació d'aquestes bases en tots els seus termes. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts a la base 3- Condicions de participació.

3

Condicions de participació

Poden optar a aquest Premi:

 • Persones físiques de més de 18 anys residents a qualsevol país, sense que importi la seva nacionalitat. S'hi poden presentar individualment o com a col·lectiu, i en aquest cas hauran de designar per escrit un representant a efectes del Premi.
 • Persones jurídiques: associacions, cooperatives, fundacions o organitzacions sense ànim de lucre, de qualsevol país. Hauran de designar per escrit un representant a efectes del Premi.

No poden optar a aquest Premi:

 • Els treballadors del CCCB, dels patrocinadors i espònsor del Premi, els membres del Jurat i de la comissió tècnica de selecció designada pel CCCB.
 • Empreses, societats o organitzacions amb ànim de lucre.

Només es pot presentar un projecte per persona física (o col·lectiu) o persona jurídica.

No s'acceptarà cap projecte fora del període d'inscripció i presentació de projectes establert a la base 5- Calendari.

Els projectes concursants han de ser inèdits. Tot participant garanteix que és autor del projecte o que n'ostenta la titularitat, que el projecte és original i que ell disposa de tots els drets necessaris de propietat intel·lectual per presentar-lo al Premi, així com l'autorització de les persones que hi puguin aparèixer o els continguts (gràfics, audiovisuals i d'altres) de tercers que l'integrin o complementin.

La presentació del projecte comporta, així mateix, el compromís de l'autor, els autors o els titulars de drets a no retirar-lo del concurs.

Només s'acceptaran els projectes que compleixin totes les condicions i els requeriments establerts en aquestes bases.

4

Dotació econòmica

El Premi té una dotació de 10.000 €, que s'atorgaran a l'autor, els autors o els titulars de drets del projecte guanyador. Els premis estan subjectes a les retencions fiscals establertes per la llei vigent. El Premi es pagarà exclusivament mitjançant transferència bancària, un cop deduïda la retenció (si escau).

El pagament fet al representant d'un col·lectiu es considerarà com a alliberador de l'obligació de pagament a tots els integrants del col·lectiu, i el representant respondrà de la liquidació a la resta d'integrants del col·lectiu.

El CCCB es reserva el dret d'executar o no el projecte guanyador dins d'un termini de 2 anys. La decisió sobre aquesta qüestió la prendrà el CCCB i es comunicarà al guanyador en el termini màxim de 6 mesos a partir de la concessió del Premi.

5

Calendari

1 d'octubre del 2014:
Publicació de les bases i obertura de la convocatòria.

1 d'octubre del 2014 – 5 de febrer del 2015:
Període d'inscripció i presentació de projectes.

6 de febrer – 14 de maig del 2015:
Període de valoració dels projectes per la comissió tècnica i el jurat. 

15 de maig – 15 de juny del 2015:
Decisió del jurat, notificació al representant del projecte guanyador i cerimònia de lliurament del Premi. (*)

(*) Les dates concretes es publicaran a la web del Premi www.innovationcccb.org.

6

Procés de selecció de projectes i composició del jurat

Únicament seran admesos a concurs aquells projectes que compleixin totes les condicions de participació. Una comissió tècnica designada pel CCCB procedirà a la lectura de tots els projectes admesos a concurs, redactarà un informe sobre cadascun i triarà deu finalistes. Aquests deu projectes finalistes seran sotmesos a l'avaluació d'un jurat format per especialistes en l'àmbit de la convocatòria, que seleccionarà entre aquests el projecte guanyador. El jurat podrà declarar desert el Premi o concedir-lo ex aequo.

El jurat serà designat lliurement pel CCCB i les seves decisions, inclosa la definitiva, s'adoptaran per majoria simple. Qualsevol deliberació del jurat serà secreta. Sense perjudici del contingut de la decisió definitiva del concurs, el CCCB no respon de les opinions manifestades pel jurat o per qualsevol dels seus membres, abans o després de l'emissió de la decisió definitiva, en relació amb qualsevol dels projectes presentats. Les funcions de secretariat seran assumides pel CCCB, que designarà el secretari que assistirà el jurat i aixecarà l'acta de les sessions durant el procés de selecció dels projectes. 

7

Criteris de selecció

El jurat premiarà el projecte més innovador d'acord, fonamentalment, amb els criteris següents:

Originalitat de la proposta
El projecte ha de destacar pel seu caràcter de «novetat», en termes absoluts o per la combinació inèdita de temes, gèneres, formats o formes de gestió ja conegudes.

Rigor conceptual i metodològic
El projecte s'ha de sustentar en un marc teòric coherent i la seva proposta de desenvolupament ha d'estar guiada per les eines i els mètodes adequats, de manera que es demostri la seva capacitat d'oferir solucions als problemes i les preguntes plantejats.

Innovació en les formes de relació amb el públic
Es valoraran aquelles propostes que ressignifiquin i transformin les formes de relació convencionals dels museus i centres culturals amb els ciutadans, aportant noves maneres d'integrar en les seves dinàmiques de creació, gestió i distribució dels continguts un públic cada vegada més actiu i participatiu.

Transversalitat de les accions i els mètodes
Es valorarà la voluntat d'incorporar a l'àmbit cultural processos, mètodes i dinàmiques característics d'altres àmbits i disciplines que puguin enriquir i facilitar la relació de les institucions culturals amb els ciutadans.

Impacte social del projecte
Es valoraran les propostes sustentades en una vocació de servei públic, orientades a reduir les esquerdes existents en l'àmbit sociocultural i a fomentar l'ús i la cura de l'espai comunitari (físic i virtual).

Viabilitat del projecte
El projecte presentat ha de ser viable econòmicament i organitzativament.

8

Documentació necessària

Els projectes s'han de presentar mitjançant un document en format pdf, redactat en català, castellà o anglès, d'una extensió màxima de 60 pàgines A4, escrites en tipografia Arial o Helvètica, cos 11 i interlineat 1,15. El document pot incloure imatges, taules o una altra mena de contingut gràfic. Aquest document ha de constar dels apartats següents:

1. Portada, en la qual figuri el següent:

«Premi Internacional a la Innovació Cultural. Convocatòria 2014-2015: Públic/s»

Títol del projecte que es presenta.

Nom i cognoms de l'autor, els autors o els titulars de drets del projecte: persones físiques.

Nom de l'organització o col·lectiu, si existeix, sota el qual s'agrupen els diversos autors del projecte.

Nom i cognoms del representant o persona de contacte -el mateix que figura al formulari d'inscripció online al Premi-, quan l'autoria o la titularitat dels drets sigui col·lectiva.

2. Projecte, organitzat en els apartats següents:

2.1 Resum del projecte. Amb una extensió màxima de dos fulls.

2.2 Marc teòric. Fonamentació del projecte dins de l'àmbit temàtic «Públic/s» exposat a la base 1- Convocatòria i objecte del Premi. En aquest apartat s'han de detallar, com a mínim:

 • Anàlisi i diagnòstic de la situació actual en l'àmbit concret del projecte.
 • Objectius. Exposició clara de les finalitats generals i específiques del projecte.
 • Bibliografia i recursos en línia relacionats.

2.3 Apartat propositiu. Definició d'un projecte de creació, producció i/o presentació de continguts culturals que respongui de manera pràctica a allò exposat en el marc teòric. En aquest apartat s'han de detallar, com a mínim:

 • Descripció detallada del projecte.
 • Personal i recursos tècnics necessaris.
 • Calendari de treball.
 • Pressupost desglossat.

Documentació complementària:

De manera opcional es podrà presentar un vídeo que faciliti la comprensió d'aspectes concrets del projecte, com per exemple demostracions de navegació web o d'aplicacions mòbils, o qualsevol prototip o maqueta que es pugui presentar en format audiovisual. S'acceptaran arxius de vídeo en format mp4, d'aproximadament 3 minuts de durada i un pes màxim de 30MB.

Les instruccions detallades sobre la manera de presentar la documentació són al document Guiainscripcio.pdf, que es pot descarregar des de la pàgina www.innovationcccb.org/inscripcio.

9

Procés d'inscripció

La inscripció al Premi és lliure i gratuïta. Tot el procés s'ha de dur a terme via Internet a través d'un formulari, seguint aquest enllaç: www.innovationcccb.org/inscripcio. No s'acceptarà, en cap cas, documentació rebuda per correu postal o missatgeria o entregada físicament al CCCB.

El procés d'inscripció consta de dues parts:

1. Registre d'usuari: És necessari registrar-se com a usuari i facilitar un compte de correu electrònic vàlid. L'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació que li donarà accés al formulari d'inscripció mitjançant el qual es presenta el projecte.

2. Formulari d'inscripció: Un cop registrat, l'usuari accedeix a un formulari en el qual es requereixen les dades d'autoria del projecte, es designa un representant dels autors i es presenta el projecte, ajustant-se a les indicacions especificades a la base 8- Documentació necessària.

Només es pot presentar un projecte per persona, grup o col·lectiu en cada convocatòria. El procés d'inscripció i presentació de projectes s'obrirà l'1 d'octubre del 2014 i es tancarà el 5 de febrer del 2015 (a les 19.00 hora peninsular espanyola). Dins d'aquest període, el formulari d'inscripció en línia es podrà modificar i completar tantes vegades com l'usuari vulgui.

Les instruccions detallades sobre la inscripció en línia són al document Guiainscripcio.pdf, que es pot descarregar des de la pàgina www.innovationcccb.org/inscripcio.

10

Cessió de drets de difusió i execució

L'autor, els autors o els titulars de drets del projecte guanyador, cedeixen a l'organització del Premi, de manera exclusiva, per a tot el món i pel màxim de temps permès per la llei, tots els drets de propietat intel·lectual necessaris sobre el projecte, així com els drets d'imatge de les persones que hi puguin aparèixer, perquè el projecte es pugui publicar en els suports digitals i en línia o en impresos de l'organització i en general explotar a través de qualsevol mitjà de comunicació. Concretament se cedeixen els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, inclosa la possibilitat de traduir el projecte a qualsevol llengua.

Els participants els treballs dels quals hagin quedat finalistes cedeixen a l'organització del Premi, de manera no exclusiva, per a tot el món i pel màxim de temps permès per la llei, els drets de propietat intel·lectual necessaris sobre el projecte perquè aquest es pugui difondre i publicar en els suports digitals i en línia o en impresos de l'organització o a través de qualsevol altre mitjà de comunicació. Concretament se cedeixen els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, inclosa la possibilitat de traduir el projecte a qualsevol llengua.

El CCCB es reserva el dret d'executar o no el projecte guanyador dins d'un termini de 2 anys. La decisió sobre aquesta qüestió la prendrà el CCCB i la comunicarà a l'autor, els autors o els titulars de drets d'aquest projecte en el termini màxim de 6 mesos a partir de la concessió del Premi. L'autor, els autors o els titulars de drets del projecte guanyador s'obliguen a respectar aquesta decisió i a subscriure el contracte de comissariat o assessoria per a l'execució del projecte, si correspon.

11

Protecció de dades

Les dades que els participants subministrin es tractaran d'acord amb les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD 15 / 1999, de 13 de desembre) i, si escau, s'integraran en un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és el CCCB, que està registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En cap moment se cediran les dades a tercers que no siguin CCCB.

El CCCB establirà les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de tenir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal de la manera prevista legalment i reglamentàriament.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els afectats podran exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició indicant clarament nom i cognoms i amb còpia del D.N.I. / Passaport o N.I.E. per qualsevol dels mitjans següents:

 • Carta dirigida a: Registre General del CCCB, c/ Montalegre, 5, 08001 Barcelona.
 • Correu electrònic dirigit a: info@cccb.org, indicant com a assumpte «Exercici de drets LOPD».

En cas que les dades personals proporcionades canviïn, preguem als participants que es posin en contacte amb l'organització perquè aquestes dades responguin amb veracitat a la situació actual.

12

Solució de controvèrsies i jurisdicció

Per a qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que es pugui suscitar directament o indirectament amb ocasió de la interpretació i execució d'aquestes bases, les parts renuncien al fur propi que els pogués correspondre i se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Informació i contacte

Premi Internacional a la Innovació Cultural
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
C. Montalegre, 5. 08001 Barcelona
www.innovationcccb.org
E-mail: innovation@cccb.org